Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Noord Caravans: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Weg der Verenigde Naties 6b, 9636HW te Zuidbroek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65162552.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Noord Caravans een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Noord Caravans en de Wederpartij gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Noord Caravans zich jegens de Wederpartij verbindt tot de verkoop of verhuur van een of meerdere Zaken.

6. Zaak: iedere camper, caravan of boot, inclusief alle bijbehoren, die in het kader van de Overeenkomst door Noord Caravans wordt verkocht of verhuurd.

7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Noord Caravans en iedere Overeenkomst.

2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST
Iedere Overeenkomst is na totstandkoming daarvan bindend. Indien de Wederpartij de Overeenkomst na totstandkoming daarvan annuleert, blijft hij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

ARTIKEL 4. | VERHUUR: INHOUD VAN DE OVEREENKOMST, LEVERING EN TERUGLEVERING VAN DE ZAAK
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen aantal weken. De mailbevestiging van de Overeenkomst zoals door Noord Caravans aan de Wederpartij verstrekt, vermeldt dan ook het einde van de huurperiode, alsook de huurprijs voor de gehele huurperiode.

2. Levering en teruglevering van de Zaak geschiedt op locatie van Noord Caravans, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen. De Zaak wordt kaal aan de Wederpartij geleverd; voor gebruiksmiddelen, zoals potten, pannen, stoelen, kussens, lakens en dergelijke, dient de Wederpartij zelf zorg te dragen.

3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen huurprijs als bedoeld in lid 1 vooraf door de Wederpartij te worden voldaan op de daartoe door Noord Caravans aangewezen wijze. In geval van zodanige vooruitbetaling is Noord Caravans niet eerder gehouden om de Zaak aan de Wederpartij ter beschikking te stellen dan nadat de overeengekomen huurprijs is voldaan.

4. De aan het gebruik van de Zaak tijdens de huurperiode verbonden kosten, zoals brandstofkosten, tolgelden en parkeerkosten zijn voor rekening van de Wederpartij.

5. Alle sancties die in verband met het gebruik van de Zaak tijdens de periode dat de Zaak ter beschikking van de Wederpartij staat, van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij deze sancties het gevolg zijn van gebreken van de Zaak die bij aanvang van de Overeenkomst reeds aanwezig waren, dan wel anderszins het gevolg zijn van omstandigheden die redelijkerwijs voor risico van Noord Caravans komen.

6. Indien Noord Caravans wordt aangesproken voor het betalen van sancties als bedoeld in het vorige lid, waarvoor de Wederpartij aansprakelijk is, stelt de Wederpartij Noord Caravans op diens eerste verzoek onmiddellijk schadeloos.

7. De Wederpartij dient, voor zover gelet op de aard van de Zaak relevant, de voor de Zaak geschikte brandstof te tanken, inclusief eventuele toevoegingen indien vereist, een en ander zoals is aangegeven, bijvoorbeeld in de bevestiging van de Overeenkomst dan wel bij de brandstoftank van de Zaak.

8. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de Zaak om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de Wederpartij in de verhouding tot Noord Caravans in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de Wederpartij de feitelijke macht over de Zaak geheel of gedeeltelijk mocht hebben overgedragen of overgelaten.

9. Het is de Wederpartij niet toegestaan ten aanzien van de Zaak zelf herstel of onderhoud uit te voeren of daarvoor een derde in te schakelen, tenzij zulks geschiedt met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Noord Caravans.

10. Door het aangaan van de Overeenkomst machtigt de Wederpartij Noord Caravans, dan wel een door hem aangewezen derde, te allen tijde de plaats waar de Zaak zich op dat moment bevindt te betreden en de Zaak aan een onderzoek te onderwerpen. De Wederpartij is verplicht het betreden van de hiervoor bedoelde plaats mogelijk te maken en zijn medewerking te verlenen aan het door of namens Noord Caravans in te stellen onderzoek.

11. De Wederpartij is verplicht om de Zaak uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de huurperiode eindigt, weer ter beschikking te stellen van Noord Caravans, overeenkomstig het bepaalde in lid 2. Verlenging van de huurperiode is uitsluitend mogelijk na voorafgaande uitdrukkelijke en Schriftelijke toestemming van Noord Caravans.

12. Indien de Wederpartij de Zaak eerder dan overeengekomen huurperiode teruglevert, geeft dit geen recht op compensatie met betrekking tot de overeengekomen huurprijs.

13. Indien de Wederpartij in gebreke is met de tijdige teruglevering van de Zaak, op de daartoe overeengekomen wijze, is Noord Caravans gerechtigd om de Zaak onmiddellijk terug te (doen) nemen. De Wederpartij dient daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Alle kosten die Noord Caravans als gevolg van het zelf (doen) terugnemen van de Zaak moet maken om de Zaak weer in zijn bezit te krijgen, komen voor rekening van de Wederpartij, tenzij de niet tijdige teruglevering het gevolg is van een gebrek van de Zaak ontstaan als gevolg van een niet aan de Wederpartij toerekenbare omstandigheid.

14. Indien de Zaak niet tijdig weer ter beschikking van Noord Caravans is gesteld, is Noord Caravans gerechtigd om de Wederpartij, naar evenredigheid, 20% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode wordt overschreden. Indien de overschrijding meer dan vijf uren bedraagt, is Noord Caravans gerechtigd om per dag tot 1,5 keer de evenredige daghuurprijs in rekening te brengen, onverminderd het recht van Noord Caravans om volledige schadevergoeding te vorderen. Extra kosten in verband met overschrijding van de huurperiode worden niet aan de Wederpartij in rekening gebracht indien en voor zover zulks gelet op de omstandigheden van het geval onredelijk is, bijvoorbeeld omdat de Zaak defect is geraakt en de Wederpartij daardoor niet in staat was om de Zaak tijdig terug te leveren.

15. Teruglevering van de Zaak dient in schoongemaakte staat te geschieden. Partijen controleren bij de teruglevering van de Zaak, in elkaars nabijheid, of de Zaak schoon is en onderhevig is geweest aan beschadiging of dat daaraan gebreken zijn ontstaan.
16. De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de Wederpartij blijven geheel van kracht totdat de Zaak weer in het bezit van Noord Caravans is gesteld.

ARTIKEL 5. | VERHUUR: GEBRUIK VAN DE ZAAK
1. De Wederpartij is jegens Noord Caravans hoofdelijk aansprakelijk voor de schade aan de Zaak veroorzaakt door eventuele andere personen die (mede) gebruik maken van de Zaak. Indien de Wederpartij het gebruik van de Zaak (mede) overlaat aan anderen, worden de gedragingen van die ander aangemerkt als gedragingen van de Wederpartij.

2. De Wederpartij zal als een goed Wederpartij voor de Zaak zorgdragen. De Wederpartij dient de Zaak te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de Zaak en staat ervoor in dat de bestuurder, bevaarder of gebruiker daarvoor over voldoende ervaring beschikt. Voorts is het de Wederpartij niet toegestaan om de Zaak te gebruiken op een terrein waarvoor de Zaak redelijkerwijs niet geschikt is, dan wel waar is aangegeven dat het betreden daarvan op eigen risico is.

3. De Wederpartij is verantwoordelijk voor gebruik van de Zaak terwijl de bestuurder, bevaarder of gebruiker over het juiste rij- of vaarbewijs beschikt. In geval van een caravan is de Wederpartij er bovendien verantwoordelijk voor dat deze wordt gebruikt achter een voertuig dat daarvoor bestemd en geschikt is.

4. Indien Noord Caravans aan de Wederpartij omtrent het gebruik van de Zaak aanwijzingen verstrekt, is de Wederpartij gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

5. De Wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met alle met de Zaak meegeleverde bijbehoren, zoals sleutels, het kentekenbewijs en andere documenten.

6. Gebruik van de Zaak is uitsluitend in de landen van Europa toegestaan, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.

7. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Zaak op een plaats achter te laten zonder de Zaak behoorlijk te vergrendelen. Voorts dient de Wederpartij te vermijden dat de Zaak wordt blootgesteld aan andere dan normale risico’s van diefstal, vermissing en beschadiging daarvan.

8. De Wederpartij doet Noord Caravans zowel tijdens als na de huurperiode onverwijld mededeling van alle feiten en omstandigheden betreffende de Zaak waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze informatie voor Noord Caravans relevant is, zoals omtrent beslaglegging op de Zaak. De Wederpartij dient in geval van beslaglegging de deurwaarder of beslaglegger onverwijld mededeling te doen van het feit dat de Zaak eigendom is van Noord Caravans. Voorts dient de Wederpartij Noord Caravans onverwijld mededeling te doen van de beslaglegging.

9. De Wederpartij verklaart de Zaak in de staat te hebben ontvangen als waarin de Zaak aan hem is geleverd. Eventuele schade aan de Zaak voordat de Zaak aan de Wederpartij wordt geleverd, wordt Schriftelijk door Partijen vastgelegd.

10. Behoudens normale slijtage, dient de Wederpartij de Zaak gedurende de periode dat de Zaak hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin de Zaak aan hem is geleverd. Het is niet toegestaan om veranderingen aan de Zaak aan te brengen, bij gebreke waarvan de schade en eventuele kosten van herstel voor rekening van de Wederpartij komen.

11. In geval gedurende de periode dat de Zaak ter beschikking van de Wederpartij staat, sprake is van een voor de Wederpartij kenbaar gebrek of van voor de Wederpartij kenbare schade aan de Zaak, is het de Wederpartij niet toegestaan om de Zaak te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van het gebrek of de schade, dan wel risico’s voor de verkeers- of vaarveiligheid met zich kan mee meebrengen.

ARTIKEL 6. | VERKOOP: LEVERING VAN DE ZAAK
1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de Zaak middels afhalen daarvan op locatie van Noord Caravans.

2. De Wederpartij is verplicht de Zaak op het daartoe overeengekomen moment of binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek af te nemen. Indien de Wederpartij de afname om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal de Zaak worden opgeslagen of in bewaring worden gehouden voor rekening van de Wederpartij nadat Noord Caravans haar daarvoor heeft gewaarschuwd. De Wederpartij is in dat geval, naast de koopprijs, een redelijke prijs voor de opslag c.q. bewaring van de Zaak verschuldigd.

3. Het risico van verlies en beschadiging van de verkochte Zaak gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Zaak feitelijk aan de Wederpartij of aan een door haar aangewezen derde in ontvangst is genomen.

ARTIKEL 7. | VERKOOP: CONFORMITEIT, GARANTIE EN ONDERZOEK
1. Iedere door Noord Caravans verkochte Zaak wordt, onverminderd de wettelijke aanspraak van Consumenten dat de geleverde Zaak aan de Overeenkomst dient te beantwoorden, als gezien verkocht en zonder garantie geleverd.

2. De Wederpartij is vóór aanschaf van de Zaak in de gelegenheid om de Zaak te onderzoeken en deze door een onafhankelijke derde partij, voor eigen rekening en risico van de Wederpartij, te laten keuren. Bovendien kan de Wederpartij tegen betaling van afleveringskosten een onderzoek door Noord Caravans laten doen. Laat de Wederpartij gebruikmaking van vorenstaande na, dan kan zij zich er na de koop niet op beroepen dat de geleverde Zaak gebrekkig is voor zover zij het gebrek tijdens het onderzoek redelijkerwijs had kunnen ontdekken c.q. de onafhankelijke derde partij of Noord Caravan het gebrek had kunnen ontdekken indien de keuring c.q. het onderzoek zou hebben plaatsgevonden. Indien zodanige keuring of onderzoek heeft plaatsgevonden, wordt geacht dat de koop aan de Overeenkomst beantwoordt indien de Wederpartij naar aanleiding van die keuring of dat onderzoek heeft besloten om de Overeenkomst te sluiten. Voor een onjuist of onvolledig uitgevoerde keuring door een derde, is Noord Caravans nimmer aansprakelijk.

3. Verondersteld wordt dat de Wederpartij bekend is met het risico dat aan een door haar gekocht tweedehandse Zaak – onder meer vanwege de leeftijd daarvan – een gebrek kleeft en accepteert dit risico. De Wederpartij kan daarom ten aanzien van de kwaliteit van een tweedehandse Zaak minder hoge eisen stellen dan aan een nieuwe Zaak.

4. Noord Caravans is nimmer aansprakelijk voor gebreken van een Zaak die het gevolg zijn van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Noord Caravans toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik, het niet vakkundig of regelmatig onderhouden of doen onderhouden van de Zaak en reparaties die niet met voorafgaande instemming van Noord Caravans zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8. | TERMIJNEN
Noord Caravans spant zich in de overeengekomen uitvoerings- en/of leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Noord Caravans treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij Noord Caravans Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Noord Caravans zijn verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog kan nakomen, en de nakoming na verstrijken van laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT
1. Noord Caravans is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).

2. In geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen van Noord Caravans opgeschort. Indien nakoming door overmacht blijvend onmogelijk is of indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Voor zover Noord Caravans ten tijde van het intreden van de overmachtsituatie zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze slechts gedeeltelijk nog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Noord Caravans gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. De Wederpartij is gehouden betaling te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. Noord Caravans is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Noord Caravans ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door Noord Caravans in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Noord Caravans gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In geval van verhuur is de Wederpartij in dergelijke gevallen verplicht onverwijld mededeling te doen van de gesloten Overeenkomst aan een beslagleggende deurwaarder, dan wel in het geval van een faillissement of onder curatelestelling aan de curator, dan wel bewindvoerder.

3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Noord Caravans uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Wederpartij is verplicht de schade die Noord Caravans ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Noord Caravans de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Noord Caravans nog op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

6. In geval van verhuur is het de Wederpartij na ontbinding van de Overeenkomst niet langer toegestaan om de Zaak te besturen, te bevaren of anderszins voor gebruik aan te wenden, tenzij Noord Caravans in verband met de teruglevering van de Zaak uitdrukkelijk anders voorschrijft.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Alle door Noord Caravans vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.

2. Noord Caravans is steeds gerechtigd gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen. In geval van een consumentenkoop kan de Consument evenwel uitsluitend worden verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50% van de koopprijs. De Wederpartij is, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, in elk geval uiterlijk bij aflevering gehouden de (restant)betaling te voldoen.

3. Betalingen dienen te geschieden in euro op de door Noord Caravans aangewezen wijze, binnen de door Noord Caravans vermelde of aangezegde termijn.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Wederpartij een Consument is.

5. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij aan Noord Caravans verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | VERHUUR: SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. De Wederpartij verklaart zich bekend met het feit dat de Zaak niet verzekerd is vanaf het moment waarop de Zaak aan de Wederpartij beschikbaar is gesteld. De Wederpartij is verplicht de Zaak bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Noord Caravans. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de Wederpartij jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door Wederpartij aan Noord Caravans geleverd. Op verzoek van Noord Caravans is de Wederpartij verplicht de verzekeringspolis(sen) in het bezit te stellen van Noord Caravans. De te verzekeren waarde van de Zaak wordt op Schriftelijk verzoek van de Wederpartij aan haar door Noord Caravans meegedeeld.

2. In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de Zaak is de Wederpartij verplicht hiervan terstond melding te doen aan Noord Caravans. Tevens zal de Wederpartij in geval van diefstal, verlies, vermissing of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal, het verlies dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan Noord Caravans doen toekomen. Indien de Wederpartij de in dit lid genoemde verplichtingen niet nakomt is zij, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gehouden tot vergoeding van alle schade aan Noord Caravans die het gevolg zal zijn van de hiervoor genoemde gebeurtenissen.

3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Noord Caravans, vrijwaart de Wederpartij Noord Caravans van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van de Zaak. De Wederpartij is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

4. Totdat de Zaak na afloop van de huurperiode feitelijk weer in bezit is van Noord Caravans, komt alle risico van verlies en beschadiging van de Zaak voor rekening van de Wederpartij. Indien de Zaak, behoudens normale slijtage, in een mindere staat aan Noord Caravans wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking van de Wederpartij is gesteld, is de Wederpartij aansprakelijk voor alle door Noord Caravans gemaakte reparatie-, herstel- en/of schoonmaakkosten, onverminderd het recht van Noord Caravans om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.

5. Bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de Zaak, is de Wederpartij verplicht de dagwaarde van de Zaak te vergoeden, onverminderd het recht van Noord Caravans om huurderving en vergoeding van eventuele overige schade te vorderen.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID IN HET ALGEMEEN EN KLACHTENAFHANDELING
1. Noord Caravans draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

2. Noord Caravans heeft te allen tijde het recht de schade van de Wederpartij waarvoor Noord Caravans ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijk is, te herstellen. De Wederpartij dient Noord Caravans hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Noord Caravans ter zake vervalt.

3. Noord Caravans is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Noord Caravans is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Noord Caravans in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
    • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
    • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Noord Caravans aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Noord Caravans toegerekend kunnen worden;
    • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. De aansprakelijkheid van Noord Caravans is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Noord Caravans betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Noord Caravans nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Noord Caravans daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Noord Caravans dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Noord Caravans een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

6. De Wederpartij vrijwaart Noord Caravans van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Noord Caravans toerekenbaar is. Indien Noord Caravans uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Noord Caravans zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Noord Caravans, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Noord Caravans en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

7. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@wijkopencaravans.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


ARTIKEL 14. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP
1. Alle door Noord Caravans verkochte en geleverde Zaken blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij al haar verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Wederpartij verboden de Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Noord Caravans hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Noord Caravans of door Noord Caravans aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Noord Caravans is bij verzuim van de Wederpartij gerechtigd de hier bedoelde Zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Noord Caravans aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
certificaat icoon
RDW erkend bedrijf
marktconform icoon
Binnen 48 uur een bod
vrachtwagen icoon
Gratis en vrijblijvend aanmelden
  • RDW erkend bedrijf
  • Binnen 48 uur een bod
  • Gratis en vrijblijvend aanmelden

Vragen? Neem contact met ons op

Contact opnemen